Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เอื้อวิทยาแมชีนเนอรี่ จำกัด

 

บทนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดหลักการของบริษัท เอื้อวิทยาแมชีนเนอรี่ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้รับมาไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่ค้า ซัพพลายเออร์ หรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้หรือในนามของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน และขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลโดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยเสมอ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประกอบด้วย

- ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

- บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

- บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

- บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมอย่างไร

- บริษัทฯ เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมเมื่อใด

- บริษัทฯ ทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไปยังต่างประเทศหรือไม่

- บริษัทฯ แจ้งต่อท่านถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใด

- ท่านมีสิทธิอะไรบ้างภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้นานแค่ไหน

- บริษัทฯ ใช้มาตรการใดรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวม

- คุกกี้ (cookies) คืออะไร

- บริษัทฯ ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใด

- ติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทฯ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิทั้งหลายที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อนึ่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างที่ท่านยังคงมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านกลับมาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม หากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจกระทบสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยทันทีโดยการประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlinks) ที่นำท่านเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่งบุคคลภายนอกเป็นเจ้าของและเป็นคนดำเนินการ เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากและมีโอกาสที่จะมีการใช้คุกกี้ (cookies) บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ ซึ่งจะควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจได้ส่งไปให้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมโดยคุกกี้ (cookies) บริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดในกรณีใด ๆ ที่เกิดจากการเข้าเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจส่วนใดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ส่วน “ติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร”

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากข้อมูลนั้นเพียงลำพังหรือเมื่อนำไปรวมกับตัวระบุอื่น ๆ ที่บริษัทฯ มีหรือสามารถเข้าถึงได้ตามสมควร แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม  ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแยกประเภทได้ดังต่อไปนี้

· ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ชื่อและนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ หมายเลขติดต่อ ภาพถ่าย ที่อยู่ อีเมล

· ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว หมายถึง ประเภทเฉพาะของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ต้นกำเนิดเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ บันทึกประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ

 

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

ประเภทของข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านอาจแตกต่างกันไปตามตัวตนของท่านและความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับบริษัทฯ  โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวมอาจรวมถึง

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

· ชื่อ นามสกุล ลายเซ็น สัญชาติ เพศ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด อายุ ภาพถ่าย อาชีพ ตำแหน่ง เวลาทำงาน เงินเดือน รหัสพนักงาน สถานที่ที่อยู่ เวลาเข้าทำงาน ระดับการศึกษา และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

· หมายเลขติดต่อ อีเมล ที่อยู่ และ LINE ID

· เลขทะเบียนรถ

· สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ไม่ปรากฏศาสนา และหมู่เลือด) พาสปอร์ตใบขับชี่ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบรับรองผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

· รายละเอียดในใบสมัครงาน (เช่น ประวัติการศึกษา และใบรับรองผลการเรียน)

· ประวัติการทำงาน

· สถานภาพทางทหาร สถานภาพการสมรส และสถานะล้มละลาย

· รายละเอียดบัญชีธนาคาร และสมุดบัญชีธนาคาร

· ภาพจากกล้องวงจรปิด

· ข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านมอบให้บริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

· สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ปรากฏศาสนา และหมู่เลือด

· สำเนาใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับระเบิดที่ปรากฏเชื้อชาติ

· ประวัติอาชญากรรม

· รายละเอียดความพิการ

· ผลตรวจ Covid

· รายละเอียดสุขภาพ และผลการตรวจสุขภาพ

· ใบรับรองแพทย์

· ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (เช่น ข้อมูลการจดจำใบหน้า ข้อมูลลายนิ้วมือ)

หากท่านปฏิเสธหรือไม่สามารถที่จะส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามที่บริษัทฯ ขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับท่าน หรือเสนอสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทฯ ให้กับท่านได้ รวมถึงการจ้างงานระหว่างบริษัทฯ กับท่านอีกทั้งประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

 

3บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง แต่ในบางกรณี บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะและ/หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ขอรับรองว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด

บุคคลภายนอกอื่น ๆ อาจรวมถึงบริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ หุ้นส่วนทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้า

 

4. บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมอย่างไร

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่ยุติธรรมและชอบด้วยกฎหมายในขอบเขตที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  โดยฐานทางกฎหมายรวมถึง

ก) บริษัทฯ ขอรับความยินยอม (consent) จากท่านในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข) บริษัทฯ เชื่อว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (vital interest) หรือเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ค) บริษัทฯ เชื่อว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา (performance of contract) หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา

ง) บริษัทฯ เชื่อว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สาธารณะ (public task) หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่มอบให้แก่บริษัทฯ

จ) บริษัทฯ เชื่อว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย (legitimate interest) ของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน

ฉ) บริษัทฯ เชื่อว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้ง การเรียกร้อง การใช้สิทธิหรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย (legal claim) กับท่าน

ช) บริษัทฯ เชื่อว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย (legal obligation) ที่บริษัทฯ อยู่ภายใต้บังคับ

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

4.1 สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับท่าน

บริษัทฯ จะใช้หลักการปฏิบัติตามสัญญา (performance of contract) ที่ท่านเป็นคู่สัญญาในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละสัญญาที่ท่านมีกับบริษัทฯ

· การสรรหาและคัดเลือกการสมัครงานของท่านก่อนเข้าทำสัญญาจ้างงาน

· การสร้าง การควบคุม การมอบอำนาจ การประสานงาน การร่วมมือ การบริหารจัดการ การสิ้นสุดและการดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการจ้างงานระหว่างท่านกับบริษัทฯ

· การจัดอบรม การออกประกาศนียบัตร การเก็บรักษาบันทึกภายใน และกิจกรรมอื่น ๆ ภายในบริษัทฯ

· การจัดหา ออกหรือเข้าทำสัญญา เปิดและรักษาบัญชีของท่านที่มีกับบริษัทฯ

· การใช้สิทธิหรือปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ทำขึ้น

· การบริหาร การนำไปใช้ การอำนวยความสะดวก การตรวจสอบ การบำรุงรักษา การจัดการ และการดำเนินงานเกี่ยวกับบริการของท่านต่อบริษัทฯ

· การจัดการปัญหาที่เกิดจากการซื้อและการใช้สินค้าและบริการของบริษัท หรือ

· การชำระเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามเพื่อการชำระเงินดังกล่าว และให้แก่สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาต

4.2 ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่านภายใต้ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (legitimate interest) ที่บริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกยึดถือ เว้นแต่กรณีที่ประโยชน์ดังกล่าวสำคัญน้อยกว่าประโยชน์หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน

ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ มีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายที่ทำให้บริษัทฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมในกรณีดังต่อไปนี้

· การติดต่อธุรกรรมทางธุรกิจ

· การสรรหาและคัดเลือกการสมัครงานของท่านก่อนเข้าทำสัญญาจ้างงานที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สาม

· การกำหนดผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการประกันภัย

· การรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินภายในบริเวณของบริษัท เช่น การใช้ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย หรือ

· การก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่าน

4.3 การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ และข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

บริษัทฯ จะใช้หลักวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายเมื่อจำเป็นหรือสามารถใช้ได้ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ จะใช้หลักการปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมในกรณีดังต่อไปนี้

· การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและประมวลรัษฎากร

· การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระเงินและภาษีตามพระราชบัญญัติการบัญชีและประมวลรัษฎากร

·  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติประกันสังคม ประมวลรัษฎากร หรือ

·  เพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานภายใต้กฎหมาย รวมถึงคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ

บริษัทฯ อาจใช้หลักสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านเพื่อการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม ใช้สิทธิ หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายกับท่าน หรือเพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องเพื่อปกป้องประโยชน์ของบริษัทฯ

4.4 ความยินยอมของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมบนฐานความยินยอม (consent) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ อาจมีผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน

บริษัทฯ อาจแจ้งต่อท่านถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และจะขอรับความยินยอมหรือความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้

· ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีฐานทางกฎหมายอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน เช่น การประมวลผลข้อมูลสุขภาพ การประมวลผลบันทึกประวัติอาชญากรรม การประมวลผลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว หรือ

· ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไปยังต่างประเทศโดยที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ต่ำกว่า

 

5. บริษัทฯ เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมเมื่อใด

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้เมื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  บุคคลภายนอกที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมอาจรวมถึง

· บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่ม

· หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือตุลาการ

· ธนาคารพาณิชย์

· โรงพยาบาล

· บริษัทประกัน หรือ

· หุ้นส่วนทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ผู้ให้บริการ คู่ค้า ซัพพลายเออร์ หรือลูกค้า

เมื่อบริษัทฯ เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมให้แก่บุคคลภายนอก บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลบุคคลภายนอกที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อรับรองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเปิดเผยหรือแบ่งปันให้เป็นไปโดยปลอดภัย เช่น การเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอก

 

6. บริษัทฯ ทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไปยังต่างประเทศหรือไม่

บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมให้แก่บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่มหรือบุคคลภายนอกซึ่งอยู่นอกประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดไว้

บริษัทฯ จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไปยังประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเหมาะสมเพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเห็นสมควร  ในกรณีที่มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลถือว่าไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะมีการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของท่าน หรือให้มีการโอนข้อมูลได้ต่อเมื่อเป็นไปตามข้อยกเว้นข้อใดข้อหนึ่งที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้เท่านั้น ข้อยกเว้นดังกล่าวประกอบด้วยกรณีที่

· การโอนข้อมูลเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

· ท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง (consent) ในการโอนข้อมูลภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนข้อมูลดังกล่าวซึ่งไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลหรือการป้องกันที่เหมาะสมเพียงพอ

· การโอนข้อมูลเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญา (performance of contact) ที่มีกับท่านหรือเพื่อการดำเนินมาตรการก่อนทำสัญญาตามที่ท่านขอ

· การโอนข้อมูลเป็นการจำเป็นเพื่อการสิ้นสุดหรือปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน

· การโอนข้อมูลเป็นการจำเป็นเพื่อปกป้องประโยชน์ที่สำคัญต่อชีวิต (vital interests) ของท่านหรือบุคคลอื่นในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ หรือ

· การโอนข้อมูลเป็นจำเป็นเพื่อเหตุผลสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

 

7. บริษัทฯ แจ้งต่อท่านถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใด

บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งก่อนหรือในขณะที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกเว้นในกรณีที่บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ เช่นในกรณีที่

· ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว

· บริษัทฯ เชื่อว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ดังกล่าวหรือรายละเอียดของการประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ ไม่สามารถกระทำได้หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและผลประโยชน์ของท่าน

· เป็นกรณีเร่งด่วนที่จำเป็นต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมตามกฎหมายและบริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของท่าน หรือ

· บริษัทฯ รับทราบหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการปฏิบัติหน้าที่ อาชีพหรือวิชาชีพ และบริษัทฯ ได้รักษาวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดบางส่วนไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด

 

8. ท่านมีสิทธิอะไรบ้างภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

1) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บไว้ หรือท่านสามารถขอให้บริษัทฯ เปิดเผยแหล่งที่มาที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมบริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด โดยจะไม่เกินสามสิบ (30) วันหลังจากที่ได้รับคำขอจากท่าน

2) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล/องค์กรอื่นหรือขอดูข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมที่บริษัทฯ ได้โอนไปยังบุคคล/องค์กรอื่น เว้นแต่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านด้วยเหตุทางเทคนิค

3) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวม

ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวม เว้นแต่มีเหตุที่ทำให้ท่านไม่สามารถคัดค้านได้ เหตุดังกล่าวอาจรวมถึงกรณีที่บริษัทฯ มีประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายหรือเมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมเป็นการปฏิบัติตาม การใช้สิทธิ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ

4) สิทธิในการขอลบข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (anonymise) ในกรณีดังต่อไปนี้

ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไม่มีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอีกต่อไป

ข) ท่านได้ถอนความยินยอมของท่านจากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยที่กระทำบนความยินยอมของท่านและบริษัทฯ ไม่มีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวม

ค) ท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมและบริษัทฯ ไม่มีฐานทางกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอของท่าน และ/หรือ

ง)  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมายภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

5) สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวม

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมในกรณีดังต่อไปนี้

ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ทำให้เข้าใจผิด

ข) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมสมควรต้องถูกลบหรือทำลายเนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมาย แต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน

ค) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยอีกต่อไป แต่ท่านมีความจำเป็นต้องขอให้ทำการเก็บรักษาไว้เพื่อการก่อตั้ง การปฏิบัติตามการใช้สิทธิ หรือยกขึ้นต่อสู้ซึ่งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และ/หรือ

ง) บริษัทฯ อยู่ในระหว่างรอการยืนยันความถูกต้องเพื่อปฏิเสธคำขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวม

6) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ทำให้เข้าใจผิด หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะบันทึกการปฏิเสธพร้อมด้วยเหตุผล

7) สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน

ท่านมีสิทธิยื่นร้องเรียนในกรณีที่บริษัทฯ ผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานหรือผู้รับเหมาของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศอื่น ๆ ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 8) สิทธิในการถอนความยินยอม

ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา เว้นแต่บริษัทฯ มีฐานทางกฎหมายที่จะปฏิเสธคำขอของท่าน โดยบริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าการถอนความยินยอมของท่านอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับท่าน หรือสินค้าและ/หรือบริการที่ท่านได้จะรับจากบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่หลังจากที่ถอนความยินยอมแล้วอาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการของ บริษัทฯ ครบถ้วนตามที่ท่านต้องการ หรือบริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน

หากท่านเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ มีหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมในประการใด และท่านประสงค์จะถอนความยินยอมของท่าน  ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยทำตามขั้นตอนการถอนความยินยอมของบริษัทฯ ได้ที่ DPOUAWITHYA@UAWITHYA.COM

เมื่อได้รับคำขอใช้สิทธิของท่าน บริษัทฯ อาจทำการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านเพื่อยืนยันตัวตนและสิทธิของท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี

 

9. บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้นานแค่ไหน

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้เมื่อทำการเก็บรวบรวม กล่าวคือ ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะแตกต่างกันตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมและวัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวม  ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ต่อไปอีกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องหรือข้อร้องเรียนใดที่มีเหตุอันควรให้บริษัทฯ ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ หรือมีเหตุผลข้อบังคับหรือทางเทคนิคใด บริษัทฯ จะยังคงปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมต่อไป

บริษัทฯ มีกระบวนการเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการทบทวนอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมและฐานทางกฎหมายสำหรับการกระทำดังกล่าว

บริษัทฯ อาจต้องเก็บบันทึกภาพและวิดีโอจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่บริษัทฯ ติดตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินภายในสถานที่ของบริษัทฯ เป็นเวลา 30 วัน

บริษัทฯ จะลบ ทำลาย ทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (anonymise) โดยถาวรหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมทั้งหมดเมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล หรือเมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวม

หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในส่วน “ติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร”

  

10. บริษัทฯ ใช้มาตรการใดรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมอยู่ในความปลอดภัย รวมถึงเพื่อป้องกันการสูญเสียหรือความเสียหายและการเก็บรวบรวม เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต  อนึ่ง มาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ซึ่งบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลทุกประเภทไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมจะถูกประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในรูปแบบฉบับพิมพ์ ประกอบด้วยการเข้ารหัส (encryption) และวิธีการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

บริษัทฯ มีการควบคุมให้พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติงานในนามบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม รวมถึงมีหน้าที่ต้องป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการรักษากระบวนการและมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ อยู่อย่างสม่ำเสมอ และจะทำการแก้ไขปรับปรุงอย่างทันทีเมื่อพบว่ามีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการและมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯโดยพิจารณาถึงกระบวนการและมาตรการรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ ทางเทคนิคและระดับองค์กรเพื่อรับรองระดับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมที่เหมาะสมเพียงพอต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวสามารถเก็บรักษาเป็นความลับ มีความมั่นคง ความพร้อมและความยืดหยุ่นสืบเนื่องไป

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและมั่นคงด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่เคร่งครัดและเพียงพอ หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ถูกเก็บรวบรวมถูกละเมิดหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในส่วน “ติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร”

 

11. คุกกี้ (cookies) คืออะไร

บริษัทฯ อาจใช้ “คุกกี้ (cookies)” เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกี้ หมายถึง ไฟล์ข้อมูลซึ่งถูกเก็บโดยอัตโนมัติไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) โดยเว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถดึงคุกกี้จากคอมพิวเตอร์ของท่านได้ ทั้งนี้ คุกกี้ยังช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจำท่านและรายการที่ท่านชอบในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการของท่านได้

เมื่อท่านเข้าเว็บเบราว์เซอร์ของบริษัทฯ ท่านสามารถตั้งค่ายอมรับหรือปฏิเสธการเก็บคุกกี้หรือแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ โดยท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในเบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของท่านได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อท่านในการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ท่านทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ยาก และบริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน

 

12. บริษัทฯ ทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลาที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 

13. ติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างไร

หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำ คำถามหรือต้องการร้องเรียนหรือใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

ชื่อบริษัท

บริษัท เอื้อวิทยาแมชีนเนอรี่ จำกัด

ที่อยู่

145 ถนนสุขุมวิท ซอย 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

อีเมล

DPOUAWITHYA@UAWITHYA.COM

เบอร์ติดต่อ

081-931-6203